Наука и бизнес заедно УНИВЕРСИТЕТСКАТА НАУКА И МСП В РЕГИОН РУСЕ  
Представяне Екип по проекта Клуб Наука&Бизнес Форум Новини
 
Наука и бизнес заедно
 

Проектът има за цел да доближи изследователите от Русенски Университет до бизнеса и социално-икономическата действителност в Регион Русе: от една страна това са МСП и техните управители, студентите, учениците и гражданите и от друга страна- изучаване и представяне нуждите на МСП по отношение на иновативни начини за решаване на технологични проблеми като се използва местния научен потенциал за икономически растеж в региона. Това ще доведе и до включване на студентите от РУ”Ангел Кънчев” в реално-приложими проекти, което ще им помогне да осъществят контакти с управителите на МСП от региона и ще могат по-лесно да се реализират професионално след дипломирането си.

По време на изпълнение на дейностите по проекта са предвидени срещи и дискусии, организирани от Русенска Търговско Индустриална Камара, РУ”Ангел Кънчев” и Общински Младежки Дом -Русе. Така ще бъде привлечена голяма група граждани- ученици, студенти, университетски преподаватели, ръководители на фирми, консултанти, които ще обсъдят възможностите за използване на местния научен потенцил, както и бъдещето на младите изследователи. По време на срещите на членовете на Клуб „Бизнес & Наука” тези дискусии ще намерят своята естествена среда: представители на академичните среди и управители и собственици на фирми ще работят заедно за решаване на конкретни проблеми.

Проектът цели да събере и обобщи информация за възможни партньорства между университетската наука с нейните постижения и бизнеса; да представи местния научен потенциал и нуждите на МСП; и да насърчи учениците от горния курс и студентите да търсят реализация като изследователи.

Две проучвания ще бъдат направени паралелно: сред 150 фирми, основно щленове на РТИК и сред всички катедри на РУ”Ангел Кънчев”. Те ще дадат информация какви са плановете на ръководителите на фирми да прилагат научни разработки за подобряване конкурентоспособността на своя бизнес, както и какяв е потенциала на РУ да бъде партньор на бизнеса в тази област.

Резултатите от проучванията ще са стартовата точка на дискусиите по време на срещите на Клуб „Наука & Бизнес”. Членовете на Клуба ще са изявени университетски преподаватели и изследователи, учители, собственици и управители на фирми (предимно членове на РТИК), както и бизнес консултанти в сферата на защита на патенти, търговски марки и авторски права; финанси; венчър и рисков капитал; публично-частни партньорства; оценители на проекти по програми на ЕК и други.

Проектът ще насочи своя фокус и към провокиране на идеи за бъдещето на научния подход в развитието на местната индустрия като тези идеи ще бъдат генерирани от утрешните изследователи и мениджъри, активно работещи в различните секции на Общински Младежки Дом-Русе. Те ще могат да представят и защитят идеите си по време на двата дебата, включени като дейности по проекта, а представената визия ще бъде обобщена в доклад, който екипът по проекта ще изпрати на Министерство на Образованието и Науката и на Община Русе.

Чрез Интернет сайта на РТИК и мрежата на регионалните търговско индустриални камари в страната, всички резултати от проучвания и информационни документи ще станат достъпни на национално ниво, с което се надяваме да привлечем партньори за бъдещ по-мащабен проект, мултиплицирайки резултатите от настоящия.

Ние сме убедени, че малките неща могат да направят големи промени!

Проектът е финансиран от шеста Рамкова Програма на Европейската Комисия, бюджетна линия P6-2004-Mobility-13;
Изпълнител и координатор: Русенска Търговско Индустриална Камара

SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME, Structuring the European Research Area, Human resources and mobility, FP6-2004-Mobility-13

Русенска Търговско -
Индустриална Камара
тел.: 082 825887
факс: 082 825873
e-mail: project@rcci.bg
www.rcci.bg
Design by Fashion.bg Copyright ©2005 Русенска Търговско - Индустриална Камара