Наука и бизнес заедно УНИВЕРСИТЕТСКАТА НАУКА И МСП В РЕГИОН РУСЕ  
Представяне Екип по проекта Клуб Наука&Бизнес Форум Новини
 
Наука и бизнес заедно
 

Резултати от проучване нагласата на фирмите от Регион Русе относно потенциално партньорство с Русенския Университет в сферата на научните изследвания и внедряване постиженията на местния научен потенциал

В първите седмици от старта на проект „Университетската наука и МСП в Регион Русе”, финансиран от Шеста Рамкова Програма на Европейската Комисия, бяха проведени две паралелни проучвания - сред фирми от региона и сред някои катедри на РУ. Бяха направени директни допитвания (анкетиране) по предварително подготвени типови въпросници. Проучването бе проведено сред 152 фирми - членове на РТИК, Браншовия Съюз на производителите от леката промишленост и Русенска Строителна Борса.

На въпроса „Във фирмата има ли обособен отдел (или назначени специалисти) за развитие и внедряване на нови продукти и технологии?” само 31 фирми отговарят положително. Това са едва една пета от анкетираните фирми. Такъв е и процента на фирмите които биха поръчали на научни работници от РУ да работят за фирмата им. Само 7% работят с външни организации и фирми в развойната област, но 30% изразяват готовност и желание да ангажират млади специалисти за развойна дейност в своята фирма през следващата 1 година. 16% Имат опит с проекти, финансирани от Европейската Комисия. Близо 37% от анкетираните твърдят, че следят периодично какви възможности за финансиране на МСП предлагат ЕК и др. Донори.

От общо 152 анкетирани 93 мениджъри на фирми са потвърдили ангажимента си към работата на клуб Наука и Бизнес, съставен в рамките на изпълнение на проекта на РТИК- Университетската Наука и МСП в Регион Русе. Това е около 61% от всички анкетирани. Преобладават фирмите работещи в областта на строителство и недвижими имоти, текстил и шивашка индустрия, машиностроене, информационни технологии.

Относно плановете на членовете на Клуб Наука и Бизнес, следва да отбележим следното: 85% планират въвеждане на Системи за управление на качество; безопасни условия на труд и екологични норми; 73% планират въвеждане на Програми за подобряване на енергийната ефективност; 82% планират въвеждане на Програми/мерки за повишаване на производителността; закупуване/ трансфер на Know-How; иновационни методи за подобряване на фирмената дейност; 72% планират въвеждане (закупуване)на Нов софтуер; 46% планират да развият е-бизнес; е-търговия. Една трета от тях имат обособен отдел на развойна деиност; Също толкова биха възложили проекти на РУ, а почти половината(48%) биха наели млади специалисти от РУ в следващата една година; 60% от членовете на Клуба следят редовно информацията за възможности за финансиране на научни и др. разработки, но само 27% имат опит с програми на ЕК.

От направеното проучване става ясно, че фирмите в регион Русе се интересуват от възможности за финансиране на иновации и развойна дейност, но все още нямат капацитет и опит да реализират проекти с финансовата подкрепа на ЕК. Все още предимство се дава на въвеждането на системи за управление на качеството и закупуване на нов софтуер, за сметка на електронния бизнес и търговия. Много е малък дела на фирмите с обособен отдел за развойна дейност- едва една пета; толкова заявяват и готовност за работят с външни организации.

25 Юли 2005 г.


Русенска Търговско -
Индустриална Камара
тел.: 082 825887
факс: 082 825873
e-mail: project@rcci.bg
www.rcci.bg
Design by Fashion.bg Copyright ©2005 Русенска Търговско - Индустриална Камара